Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 roku są wykonywane przez uprawnione osoby w celu określenia wielkości zapotrzebowania energii niezbędnej do podgrzania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji.

Świadectwa są obligatoryjne dla następujących mieszkań:

  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywanych na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajmowanych.


Projekt budowlany budynku nowobudowanego powinien również posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną budynku.

Wymagania dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznejWymagania dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej
Osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej powinny posiadać:

  • ukończone studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego minimum inżyniera lub uprawnienia budowlane, 
  • wpis w Centralnym Rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwapełną
  • zdolność do czynności prawnych
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

sce