RODO - czyli zmiany w przepisach

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Jako Smart Conferences Sp. z o.o. w świetle przepisów jesteśmy, administratorem Państwa danych osobowych. Oznacza to, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

1.W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie wykonaniem umowy);
2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,
b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
2.1. w czasie wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać obowiązkiem prawnym),
2.2. w czasie, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny), 
2.3. w czasie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO; podstawę tę będziemy nazywać naszym prawnie uzasadnionym interesem)
3) wykrywania nadużyć i zapobiegania im – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – w czasie trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
4) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
5) marketingu bezpośredniego – w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty i usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotyczących ochrony przychodów) – w czasie trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);
7) weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to także danych uzyskanych przez nas z innych źródeł, a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę –
Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem;
8) wsparcia obsługi, dostosowanie obsługi w oparciu m.in. o dane w ofercie, z której Państwo korzystają, czy o dane z dotychczas złożonych reklamacji - w czasie trwania umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych powyżej celach (oprócz celu „zawarcia i wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, którą ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani). Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać cel, w którym będziemy przetwarzać te dane.

2. Które dane należy nam podać?
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych w formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne , które nie mają wpływu na zawarcie umowy. 
Podawanie danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Dane te są jednak potrzebne do prawidłowej weryfikacji kontrahenta zarówno w celu zawarcia umowy.
W trakcie trwania umowy wchodzimy w posiadanie dodatkowych Państwa danych, co jest konsekwencją wykonywania łączącej nas umowy.

3. Dodatkowe informacje o danych osobowych
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, mogą Państwo dodatkowo np. zamówić dodatkowe usługi lub towary albo skorzystać z funkcjonalności nieobjętych dotąd umową. Jeśli będzie to wymagało wykorzystania Państwa danych w sposób inny niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje, o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie, pozostaną aktualne.

4. Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazujemy:
a) podmiotom świadczącym nam usługi rachunkowego oraz podatkowe, 
b) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Państwem umowy, 
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

5. Dane z innych źródeł
Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów (podstawa: wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

6. Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Państwa dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Przysługujące Państwu uprawnienia
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
- sprostowanie (poprawienie) danych;
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych;
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);
- dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);
- przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać dzwoniąc pod numer naszego biura (aktualny numer dostęny na stronie www.smart-conferences.pl). Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. Prawo sprzeciwu
Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
- ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
- podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Zgoda
Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

10. Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe:
Smart Conferences Sp. z o.o.
ul. Reymonta 4/10
64-330 Opalenica.

 

Witamy to TerroQue!

O nas

Przedmiotem działalności jest consulting bieznesowy głównie z zakresu energetyki oraz organizacja szkoleń zarówno dla odbiorców biznesowych jak i indywidualnych uczestników. Wiedza przekazywana Państwu to wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna aby była najprostsza do wdrożenia w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Rozmowy przeprowadzane z Państwem w zakresie oczekiwań pozwalają jak najlepiej podążąć za aktualnymi problemami i dostarczyć niezbędne narzędzia do ich usunięcia.

Możliwości 

Optymalizacja procesów zakupowych w Państwa firmie lub gospodarstwie domowym pozwoli znacząco ograniczyć wydatki na energię elektryczną oraz gaz co korzystnie wpłynie na zmniejszenie kosztów stałych produkcji. 

Oferta szkoleń personalnych jest objęta gwarancją satysfakcji Klienta - możesz być pewien, że wiedza, którą przyswoisz zaowocuje w przyszłości. 

Szkolenia biznesowe zawierają w sobie zarówno część teoretyczną (szkoleniową) na której przedstawione zostaną Państwu ogólna wartość dodana szkolenia aby następnie przełożyć wiedzę na konkretną sytuację w Państwa firmie. 

 

Nasi Klienci 

Naszymi Klientami są głównie przedsiębiorstwa szukające oszczędności zarówno po stronie zakupu energii elektrycznej jak i też optymalizacji procesu produkcyjnego. Dzięki naszej firmie możecie przejść proces optymalizacji, który rozpoczyna monitoring zużycia poszczególnych mediów, następnie wykonywana jest analiza i wspólnie z Państwem poszukamy możliwości optymalizacji procesów. 

Szeroka gama szkoleń jest skierowana zarówno dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Oferta ciągła szkoleń zawiera w sobie przygotowanie do uzyskania uprawnień elektrycznych zarówno na stanowisku eksploatacji jak i dozoru. 

 

Nasze obszary

 • Doradztwo energetyczne
  Optymalizacja zużycia mediów, grupy zakupowe, pomoc w wyborze sprzedawcy energii elektrycznej i gazu, kompensacja mocy biernej
 • Szkolenia biznesowe 
  Finanse, inżynieria, energetyka, nowe technologie
 • Efektywność energetyczna
  Świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne przedsiębiorstw

Aktualizacje

18.05.2018

Zapoznaj się z naszą polityką przetwarzania danych osobowych - kliknij tutaj

17.05.2018

Wdrożyliśmy politykę dotyczącą ochrony danych osobowych w świetle RODO 

30.03.2018

Poszerzyliśmy gamę dostępnych szkoleń programistycznych

21.03.2018

Odnowiliśmy autoryzację partnera handlowego EVER - czołowego producenta zasilaczy awaryjnych UPS  

 

Kontakt

Smart Conferences Sp. z o.o. 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. +48 693 492 979

Przygotowanie do rozmowy z pośrednikiem

 

W życiu prowadzimy co najmniej kilkanaście bardzo ważnych rozmów. Wśród nich znajduje się również rozmowa o kredycie hipotecznym, który często brany jest na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Od przygotowania do tej rozmowy zależy nasze życie osobiste a przede wszystkim nasza przyszłość. Podczas weryfikacji zdolności kredytowej jesteśmy przez bank prześwietlani pod każdym względem - zarobki, historia, wykształcenie. Dobrze jest więc powierzyć to zadanie specjalistom aby pokazali Wam, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę a jakie kwestie pominąć. Przygotowanie do rozmowy z doradcą podzielone zostały na dwa punkty:

 • cel kredytu 
 • zdolność kredytowa.   


CEL KREDYTU 

Jeżeli staramy się o pożyczkę gotówkową wówczas ten punkt jest mniej istotny. Jeżeli natomiast chcemy kupić mieszkanie lub wybudować dom, wówczas cel kredytu pociąga za sobą sporo dokumentów. Jeżeli kupujemy mieszkanie na rynku pierwotnym to niezbędna będzie umowa z deweloperem, jeżeli zaś na rynku wtórnym wystarczającym dokumentem jest umowa przedwstępna ze stroną sprzedającą. Nieodzowną kwestią jest numer księgi wieczystej (nie jest wymagany odpis aktu ze względu na dostęp do Elektronicznych Ksiąg Wieczystych). W kwestii budowy domu polecamy kontakt przed spotkaniem z doradcą, któy podpowie, co przygotować na spotkanie. Na pierwsze spotkanie napewno przyda się numer działki oraz numer księgi wieczystej (jeżeli jest). 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

W kwestii naszej zdolności to każdy bank ma swoje wymagania w zakresie uzyskiwanego dochodu. Na pierwsze spotkanie do określenia zdolności wystarczający będzie rodzaj źródła dochodu (umowa o pracę, zlecenie, własna działalność) oraz wysokość dochodu dla wszystkich kredytobiorców. 

W przypadku umowy o pracę należy uzyskać zaświadczenia o wysokości dochodu z zakładu pracy na drukach przekazanych przez doradcę. 

Prowadzący działalność gospodarczą muszą przedstawić najwięcej dokumentów. Warto zainteresować się wcześniej, ponieważ urzędy nie wystawiają tych zaświadczeń "od ręki". Do rozpoczęcia procedury kredytowej niezbędne będą następujące dokumenty: 

 

 1. zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS, 
 2. zaświadczenie z Urzęd Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, 
 3. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami (nie dotyczy spółki z o.o.),  
 4. deklaracje PIT/CIT za rok ubiegły, 
 5. książka przychodów i rozchodów dla osób rozliczających się za jej pomocą. 

 

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie wymagają udokumentowania osiągania źródeł przychodu za okres minimum roku. Niekiedy konieczne jest dołączenie wyciągu z rachunków bankowych oraz okazanie ostatniej deklaracji podatkowej PIT.

Jeżeli chcą Państwo przyspieszyć formalności kredytowe, prosimy o kontakt telefoniczny celem określenia niezbędnych dokumentów do uruchomienia procedury kredytowej. 

 

 

Pośrednictwo kredytowe


Osoby planujące w najbliższym czasie wzięcie kredytu zapraszamy do kontaktu z nami, nasi doradcy w jasny i klarowny sposób wyjaśnią Państwu wszelkie kwestie związane z kredytem oraz światem finansów.

Kredyt hipoteczny jako długotrwałe zobowiązanie w większości przypadków jest zawierany na okres od 15 do 30 lat. Z uwagi na horyzont czasowy oraz znaczną "zainwestowaną" kwotę nie możemy pozwolić aby jakaś drobnostka przeoczona na etapie podpisywania umowy kredytowej za 15 lat okazała się tak wielkim ciężarem, którego nie będziemy w stanie podnieść.


Zapraszamy Was do bezpłatnego spotkania z doradcą kredytowym, który objaśni Wam wszystkie zawiłości.


Oferujemy:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszego kredytu bez zbędnych produktów dodatkowych
 • załatwienie wszystkich formalności od A do Z
 • wypełnienie wniosków kredytowych
 • symulacje wyboru waluty oraz okresu spłaty kredytu
 • pomoc przy podpisywaniu umowy kredytowej
 • bezpłatny dojazd do Klienta


Ponadto pomożemy Państwu w niecodziennych sytuacjach takich jak:

 • zabezpieczenie waluty na potrzeby kredytu
 • rozwiązania dla kredytów w walutach obcych
 • zabezpieczenia kredytów przez wzrostem marży (WIBOR)Obszar działania

Skrócony obszar działania można przedstawić następująco:


Poznań - Komorniki - Tarnowo Podgórne - Dopiewo - Buk - Opalenica - Grodzisk Wlkp. - Nowy Tomyśl - Zbąszyń


Szegółowy obszar został podzielony na 3 powiaty oraz następujące gminy:

 • powiat nowotomyski

Nowy Tomyśl, Opalenica, Kuślin, Lwówek, Zbąszyń

 • powiat grodziski

Grodzisk Wlkp., Rakoniewice, Wielichowo, Granowo, Kamieniec

 • powiat poznański

Buk, Dopiewo, Komorniki, Mosina, Stęszew, Tarnowo Podgórne